s t u d e n t s

Anupam Gupta
Vishwanath Shukla
Debarghya Banerjee
Akshay Bhatnagar
Sabyasachi Nayak

Alok Ranjan Nayak
Rupamanjari Majumder
Rajany K. V.
Jamshid M. Kurdestany

Click here for a list of earlier students

c o l l e a g u e s

Chandan Dasgupta
H. R. Krishnamurthy
Prabal K. Maiti
T. V. Ramakrishnan
Sriram Ramaswamy
Vijay Shenoy